Hội Dòng Mến Thánh Giá Los Angeles, một cộng đoàn Nữ Tu Công Giáo,
cam kết noi gương Chúa Giêsu Kitô Chịu-Đóng-Đinh, bằng đời sống chiêm niệm, hy sinh và phục vụ,
qua việc xây dựng Giáo hội địa phương và xã hội, quan tâm đến những người đau khổ đặc biệt phụ nữ và trẻ em.

Comments are closed.