hoicaunguyen

 Hội Cầu Nguyện Ơn Gọi Mến Thánh Giá Los Angeles được thành lập năm 1986,
do một số anh chị em thiện chí nỗ lực cầu nguyện cho sự phát triển ơn gọi

Thánh Hiến trong Giáo Hội, đặc biệt ơn gọi Hội dòng Mến Thánh Giá Los Angeles.


TÔN CHỈ VÀ MỤC ĐÍCH
1.    Cộng tác với giáo hội địa phương vun trồng ơn gọi bằng đời sống cầu nguyện,” Các con hãy cầu nguyện xin Cha trên trời ban nhiều thợ gặt, vì lúa chín thì nhiều mà thợ gặt thì ít” (Mt. 9:37-38)
2.    Quy tụ thành một đại gia đình thiêng liêng để cầu nguyện và cổ võ ơn gọi thánh hiến trong Giáo Hội, đặc biệt trong Hội dòng Mến Thánh Giá Los Angeles.
3.    Thánh hóa bản thân bằng tinh thần “Yêu mến và Hy sinh“ để sống mầu nhiệm Chúa Giêsu Khổ Nạn và Phục Sinh trong Linh Đạo Mến Thánh Giá.

2.  CƠ CẤU TỔ CHỨC
1.    Nữ tu Tổng Phụ Trách Hội dòng Mến Thánh Giá là Linh Hướng và Nữ Tu Giám Đốc điều Hành sinh hoạt Hội.
2.    Ban Điều Hành trung ương gồm Nữ Tu Giám Đốc, Hội Trưởng, Phó Nội Vụ, Ngoại Vụ,ï Tổng Thư Ký và Tổng Quản Lý. Mỗi vùng có vị Đại Diện, ban Điều Hành Vùng và các Chi Hội Trưởng. Nhiệm kỳ là ba năm và có thể tái nhiệm.
3.    Ban Cố Vấn là những thành viên do Ban điều hành Trung Ương mời.
4.    Ban Điều Hành Trung Ương, ban Điều Hành Vùng, và các Chi Hội Trưởng sẽ phối hợp với các Nữ Tu để tổ chức những sinh hoạt trong Hội để thực thi tôn chỉ ngõ hầu đạt mục tiêu Hội.

3.  ƠN PHÚC THIÊNG LIÊNG
1.    Hằng ngày, các hội viên hiệp thông với các Nữ tu Mến Thánh Giá trong đời sống cầu nguyện, hy sinh và tông đồ.
2.   Trong các giờ kinh và giờ Chầu Thánh Thể hằng ngày, các Nữ tu luôn cầu nguyện cho các nhu cầu của Hội viên.
3.   Hằng tháng, Hội sẽ xin một Thánh Lễ cầu
nguyện cho các hội viên còn sống cũõng như đã
qua đời. Các hội viên được thông hưởng
ơn phúc qua hằng ngàn Thánh Lễ do các cha dòng Thánh Vinh Sơn cử hành trên toàn thế giới.
4.    Khi một hội viên qua đời, Hội sẽ xin một thánh lễ đời đời và thông báo cho các hội viên trong Hội để cầu nguyện cho người quá cố. Nếu hoàn cảnh cho phép, đại diện Hội dòng, ban Điều Hành và quý hội viên sẽ tới cầu nguyện, phân ưu và tham dự thánh lễ cầu nguyện cho người quá cố.

4.   SINH HOẠT CỦA HỘI
1.    Mỗi ngày hội viên đọc một kinh Lạy Cha với lời tâm nguyện “Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu-đóng-đinh, con thờ lạy Chúa, con chúc tụng Chúa vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà cứu chuộc trần gian”.  Sống kết hợp với Chúa Kitô Chịu-đóng-đinh để thánh hóa mọi hoàn cảnh vui buồn của đời sống và để cầu nguyện cho ơn gọi thánh hiến trong Giáo Hội và cách riêng cho ơn gọi Hội dòng Mến thánh Giá Los Angeles.
Hội viên luôn cổ võ và khuyến khích ơn gọi thánh hiến trong gia đình và ngoài xã hội. Quan Thầy của Hội là Đức Mẹ Sầu Bi. Hội mừng lễ quan thầy vào dịp Đại Hội thường niên.
2.    Hằng năm vào dịp Đại Hội thường niên, toàn thể Hội viên gặp nhau để cầu nguyện, chia sẻ đời sống tâm linh và hoạt động tông đồ.
3.    Khi có thể, hội viên nên tham dự lễ Khấn Dòng, hỗ trợ với ban Điều Hành tổ chức tiệc mừng để cầu nguyện và khích lệ tinh thần tu sinh.
4.    Hội viên sẽ góp phần vào việc đào tạo các tu sinh và sinh hoạt hội qua niên liễm $30.00 hoặc tùy tâm.
5.    Hội viên vĩnh viễn ủng hộ $1000.00 và có thể đóng góp nhiều lần trong ba (3) năm.

5.   ĐIỀU KIỆN GIA NHẬP HỘI
1.   Tất cả Kitô hữu không phân biệt tuổi tác có thể gia nhập Hội.
2.   Ghi danh vào Phiếu Gia Nhập và gửi về địa chỉ sở chính của hội dòng, hoặïc liên lạc trực tiếp
với chi hội trưởng địa phương.

***
Thư Mời Đại Hội Cầu Nguyện

Comments are closed.